Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

Kosmetiki gaplama synagy

synag

Üýtgeşik hil gözegçiligi işgärler düzümimiz, UKPACK müşderilerine her önümçilik döwründe hiline gözegçilik etmek we saklamak üçin aladasyz çözgüt hödürleýär.

Mundan başga-da, kompaniýalara müşderileriniň berk hil kepilligini kanagatlandyrmak üçin UKPACK köp sanly synag hödürleýär.Kosmetika pudagynda ulanylýan gaplama materiallarynyň howpsuzlygyny, işleýşini we hilini üpjün etmek üçin möhüm prosesdir.Synag, ýüze çykyp biljek islendik meseläni ýüze çykarmaga, kadalaşdyryjy talaplaryň berjaý edilişini tassyklamaga we gaplamanyň göz öňünde tutulan ýaly ýerine ýetirilmegine kömek edýär.

Synag görnüşi

T
gözden geçirmek
synag 2

Material synag: Plastmassa, aýna ýa-da kagyz ýaly gaplaýyş materiallarynyň fiziki aýratynlyklaryny barlamak, kosmetiki önümlere laýyklygyny bahalandyrmak üçin zerurdyr.Material synag, güýç, çydamlylyk, himiki garşylyk, aýdyňlyk we barýer häsiýetlerine baha bermegi öz içine alyp biler.

 

Gabat geliş synagy: Gabat gelýänligi barlamak, kosmetiki önüm bilen gaplaýyş materialynyň özara täsirini kesgitleýär.Gaplaýyş materialynyň önüm bilen täsir etmezligini üpjün edýär, formulanyň hapalanmagyna, zaýalanmagyna ýa-da üýtgemegine getirýär.Bu synag, işjeň maddalar ýa-da duýgur formulalar bilen önümler üçin aýratyn möhümdir.

 

Ureapylyş bütewiligini barlamak: ureapylmagyň bütewiligini barlamak, ýapgylar, nasoslar ýa-da pürküjiler ýaly ýapylmalaryň howa geçirijilik möhürini üpjün etmegini we syzmagynyň ýa-da hapalanmagynyň öňüni alýar.Ucksapylmalaryň bitewiligini bahalandyrmak üçin wakuumyň çüýremegi, boýagyň aralaşmagy ýa-da basyş diferensial synagy ýaly dürli usullar ulanylyp bilner.

 

Himiki garşylyk synagy: Himiki garşylyk synagy, gaplaýyş materialynyň, ýaglar, erginler ýa-da konserwantlar ýaly kosmetiki önümlerde köp duş gelýän maddalara garşylygyny bahalandyrýar.Bu synag, gaplaýyş materialynyň durnukly bolmagyny we önüm bilen peselmezligini ýa-da täsir etmezligini üpjün edýär.

 

Damla we täsir synagy: Damlamak we täsir synagy, gaplamak işde ýa-da daşaýyş wagtynda gaplamanyň tötänleýin gaçmagyna ýa-da täsirine sezewar bolup biljek hakyky senariýalary simulasiýa edýär.Bu synaglar, gaplamanyň içindäki önümiň bitewiligini bozmazdan, döwmezden ýa-da bozmazdan, şeýle hadysalara garşy durmak ukybyna baha berýär.

 

Etiketkanyň ýelmeşmesi we rub-a garşylyk synagy: Etiketkanyň ýelme synagy, gaplamalardaky bellikleriň ýa-da çap edilen maglumatlaryň önümiň ömrüniň dowamynda üýtgemezligini üpjün edýär.Süýüm garşylygy synagy, çap edilen ýa-da bezeg elementleriniň sürtülmegine ýa-da sürtülmegine garşylygyny bahalandyrýar, olaryň çişmeginiň ýa-da ýeňilleşmezligini üpjün edýär.

 

Çykarylýan önümler we elýeterlilik synagy: Gaplanylýan materiallardan kosmetiki önüme bolup biläýjek maddalaryň göçüp-gonup biljekdigini kesgitlemek üçin çykarylýan we çykarylýan synaglar geçirilýär.Gaplaýyş materialynyň önüme zyýanly ýa-da islenmeýän maddalary girizmezligini, şeýlelik bilen howpsuzlygyny üpjün etmegini üpjün edýär.

 

Çaga çydamly gaplama synagy: Çagalara çydamly gaplama synagy, çagalaryň tötänleýin iýmitlenmeginden goramagy talap edýän önümlere mahsusdyr.Gaplamanyň ýaş çagalaryň ulular üçin elýeterli bolmagynda aňsatlyk bilen açylmagynyň öňüni alýar.

 

Daşky gurşaw synagy: Daşky gurşaw synagy, gaplamanyň temperatura, çyglylyk, ýagtylyga täsir etmegi ýa-da transport stresleri ýaly dürli daşky gurşaw şertlerinde işleýşine baha berýär.Gaplamanyň bütin ömrüniň dowamynda bitewiligini we işlemegini üpjün edýär.

 

Düzgünleşdiriji laýyklyk synagy: laýyklyk synagy kosmetiki gaplamanyň dürli sebitleriň ýa-da ýurtlaryň anyk kadalaşdyryjy talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.Bellikleme talaplaryna, howpsuzlyk standartlaryna, önüm talaplaryna we beýleki degişli düzgünlere baha bermegi öz içine alýar.

Bular kosmetiki gaplama synagynyň diňe birnäçe mysallary.Geçirilen aýratyn synaglar gaplamanyň görnüşine, önümiň formulasyna, bazar düzgünlerine we kosmetika markasynyň aýratyn talaplaryna görä üýtgäp biler.Synag protokollarynyň hemmetaraplaýyn we laýyk ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin kadalaşdyryjy hünärmenler we synag laboratoriýalary bilen maslahatlaşmak möhümdir.