Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

OEM we ODM

HYZMAT

Müşderilerimize OEM (Asyl enjamlary öndüriji) we ODM (Asyl dizaýn öndürijisi) hyzmatlary berip bileris.UKPACK-da esasy maksadymyz üçin hemmetaraplaýyn we täsirli çözgüt bermekkosmetiki gaplama, OEM we ODM müşderilerimiziň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak.

OEM hyzmatymyzyň çäginde müşderilerimize birnäçe ýeňillikleri hödürleýäris.Ilki bilen, müşderiniň aýratynlyklaryna we talaplaryna laýyklykda kosmetiki gaplama önümlerini öndürmek mümkinçiligini berýäris.Bu, islenýän dizaýna, ululygyna, reňkine we işleýşine laýyk gelýän çüýşeler, bankalar, turbalar we beýleki dürli gaplar ýaly gaplaýyş materiallarynyň önümçiligini öz içine alýar.

Mundan başga-da, OEM hyzmatymyz, belliklerimizi we marka görnüşlerini özleşdirmäge giňelýär, müşderilerimize özboluşly logotipleri, grafikalary we önüm maglumatlaryny gaplamaga goşmaga mümkinçilik berýär.Marka şahsyýetiniň ähmiýetine düşünýäris we ahyrky önümiň müşderilerimiziň marka estetikasy bilen yzygiderli sazlaşygyny üpjün edýäris.

Mundan başga-da, OEM hyzmatymyz öndürilen gaplamanyň iň ýokary standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin hil gözegçiligi çärelerini hem öz içine alýar.Gaplaýyş önümleriniň berkligini, işleýşini we wizual özüne çekijiligini kepillendirmek üçin önümçilik prosesiniň her tapgyrynda berk hil barlaglaryny ulanýarys.Hünärmenler toparymyz önümçilik döwründe yzygiderliligi we kämilligi saklamaga bagyşlanýar.

OEM-den başga-da, müşderilerimize ODM hyzmatlaryny hödürleýäris.ODM hyzmatymyz, kosmetiki gaplamak üçin giňişleýin dizaýn we önümçilik çözgütleri bilen üpjün etmegi öz içine alýar.Käbir müşderileriň belli bir dizaýny göz öňünde tutup bilmeýändiklerine ýa-da gaplama düşünjesini ösdürmekde kömek talap edip biljekdigine düşünýäris.Tejribeli dizaýn toparymyz, innowasiýa we gözüňi özüne çekiji gaplama dizaýnlaryny ösdürmek üçin döredijilikli pikirleri, tehniki tejribe we bazar düşünjelerini hödürläp, müşderilerimiz bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýär.

ODM hyzmatymyz, başlangyç düşünjäni ösdürmekden başlap, gaplamanyň soňky önümçiligine çenli ähli prosesi öz içine alýar.Müşderilerimiz üçin bökdençsiz we täsirli prosesi üpjün etmek, dizaýn, prototip ýazmak, material saýlamak we önümçilik ýaly taraplary çözýäris.Kosmetiki gaplama meýilleri we bazar islegleri boýunça tejribämizi ulanyp, sarp edijiler bilen rezonans döredýän özboluşly we özüne çekiji dizaýnlary bermäge çalyşýarys.

UKPACK-da, biziň borjumyz, OEM we ODM müşderilerimize kosmetiki gaplama zerurlyklary üçin bir bitewi çözgüt bermekdir.OEM hyzmatymyzyň üsti bilen takyk spesifikasiýalary öndürmek üçin önüm öndürmek bolsun ýa-da ODM hyzmatymyz arkaly dizaýn we ösüş boýunça hyzmatdaşlyk etmek, müşderilerimiziň garaşyşlaryndan has ýokary bolmagy we kosmetika pudagynda üstünlik gazanmagyny maksat edinýäris.

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz:

Telefon / WhatsApp: +86 158 2452 7805

E-poçta:info@ukpack.cn