Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

Näme üçin metal çeşmäniň ýerine plastmassa pru springinaly doly plastik losyon nasosy bazarda has gymmatly?

Demir çeşmäniň ýerine doly plastik losyon nasosynda plastik çeşmäniň ulanylmagy birnäçe sebäplere görä bazarda has gymmatly bolup biler:

Lighteňil: Plastiki çeşmeler, adatça, demir çeşmelerinden has ýeňil bolup, losyon nasosynyň umumy agramyny azaldýar.Designeňil dizaýn, transport çykdajylaryny azaldyp, enjamlary daşamagy we gurmagy aňsatlaşdyryp biler.

Poslama garşylyk: Plastiki çeşmeler poslama az sezewar bolup, poslaýjy suwuklyklary ýa-da himiki serişdeleri öz içine alýan goşundylarda amatly edýär.Şeýle şertlerde metal çeşmeler zyýana has ejiz bolup biler.

Energiýanyň netijeliligi: Elastik häsiýetleri sebäpli, plastmas çeşmeler nasosyň işleýşi wagtynda titremäni we sürtülme ýitgilerini azaldyp, nasosyň energiýa netijeliligini ýokarlandyryp biler.Bu, esasanam, ýygy-ýygydan işleýän programmalar üçin möhümdir, sebäbi energiýa sarp edilişini we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldyp biler.

Sesi azaltmak: Plastiki çeşmeler, adatça metal çeşmeler bilen deňeşdirilende pes titremäni we ses çykarýar.Lukmançylyk enjamlarynda ýa-da iýmit gaýtadan işlemekde pes ses derejesi talap edilýän programmalarda bu özüne çekiji.

Uzak ýaşamak: Plastiki çeşmeleriň ömri has uzyn bolýar, sebäbi poslama ýa-da ýadawlyga az sezewar bolýar.Bu tehniki hyzmat zerurlyklaryny we bölek çalyşmagyň ýygylygyny peseldýär, eýeçiligiň umumy bahasyny peseldýär.

Özbaşdaklyk: Plastiki çeşmeler dürli programmalar üçin aýratyn öndürijilik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite öndürilip bilner.Bu çeýeligi, amaly meýdançalaryň köpüsi üçin doly plastik losyon nasoslaryny edýär.

Daşky gurşawa dostluk: Plastiki çeşmeleri ulanmak, metal çeşmeleriniň ulanylmagyny azaldyp, galyndylary azaldyp, daşky gurşawa täsirini azaldyp, durnuklylyk ýörelgelerine laýyk gelýär.Bu, şeýle hem sarp edijileriň we kärhanalaryň ekologiýa taýdan arassa önümlere bolan isleginiň artmagyna laýyk gelýär.

Gysgaça aýtsak, plastmassa pru springinaly doly plastik losyon nasosy, netijeliligi ýokarlandyrmak, çykdajylary azaltmak, ömri uzaltmak we daşky gurşaw we öndürijilik talaplaryny kanagatlandyrmak ýaly birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Şonuň üçin bazardaky potensial gymmaty ýokarlanýar.Şeýle-de bolsa, önümiň üstünligi öndürijiniň dizaýnyna, hiline we marketing mümkinçiliklerine hem baglydyr.

UKPACK-nyň UKAP06 Mono losyon nasosy, Bu şertlerde işlenip taýýarlanylýar:

 

1. componentshli komponentler tutuşlygyna PP ýekeje materialdan ýasalyp, gaýtadan işlemegi has amatly edýär