Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

UKPACK- BPA-dan erkin plastmassa materiallary, iýmit derejesindäki çig mal

 

BPA-dan boş many näme?

BPA belli bir polikarbonat plastmassalary we epoksi rezinleri öndürmekde ulanylýan senagat himiki bisfenol A diýmekdir.BPA-dan erkin plastmassa, esasanam kosmetika üçin derä degýän islendik önüm üçin möhüm ähmiýete eýe.BPA plastmassadan çykyp, bedene girip bilýän gormony bozýan himiki maddadyr.Önelgesizlik, rak we ýürek keselleri ýaly köp saglyk problemalary bilen baglanyşykly.

 

BPA-dan boş plastik material näme?

Bisfenol A (BPA), esasan, polikarbonat (HK) plastmassalary we epoksi rezinleri öndürmekde ulanylýan senagat himiýasydyr.BPA-dan mahrum önüm, gurluşygynda Bisfenol A organiki birleşmesini ulanmaýan önümdir.

 

Haýsy plastmassa iýmit derejesi?
FDA howpsuz iýmit saklamak üçin laýyk hasaplaýan iýmit üçin howpsuz plastik gaplar:

  • Dokary dykyzlykly polietilen (HDPE plastmassa)
  • Pes dykyzlykly polietilen (LDPE plastmassa)
  • Polietilen teraftalat (PET / PETE)
  • Iýmit derejeli polipropilen (PP)
  • Polikarbonat (HK)
  • Akril.
  • Neýlon.

 

Iýmit derejesi bilen BPA mugt arasynda näme tapawut bar?

Iýmit derejeli plastmassalar iýmit taýýarlamakda we sarp etmekde ulanmak üçin FDA tarapyndan tassyklananlardyr.Bular BPA-da erkin diýip bellik edilip bilner, ýöne okaýanlaryňyza hemişe ynanmaň.Gaýtadan işlemek kody bolan çüýşeler we beýleki plastmassalarda hem köp mukdarda BPA bolup biler.

 

BPA iýmit derejesimi?

Hawa.Ylmy subutnamalaryň FDA-nyň yzygiderli gözden geçirişine esaslanyp, bar bolan maglumatlar azyk gaplarynda we gaplamalarynda häzirki tassyklanan ulanyşlar üçin BPA-nyň howpsuzlygyny goldamagy dowam etdirýär.

 

BPA mugt plastik iýmit derejesi?

BPA-dan boş önümleriň hemmesiniň azyk üçin howpsuz däldigini ýadyňyzdan çykarmaň.Bu bellik, diňe bir elementde şol bir himiki maddanyň ýokdugyny görkezýär.Has pes hilli plastmassa gaplarda BPA-a meňzeş we şol bir köp töwekgelçilikleri öz içine alýan Bisfenol-S (BPS) ýa-da Bisfenol-F (PSF) bolup biler.Aslynda, BPA-dan mahrum önümleriň 70 göterimi zyýanly himiki maddalary iýmitlere we içgilere siňdirýär.

 

Iýmit derejeli PP plastmassa BPA mugtmy?

BPA töweregindäki barha artýan alada, BPA-dan erkin plastmassanyň birnäçe görnüşiniň öndürilmegine sebäp boldy.Polipropilen BPA-dan azat plastmassanyň bir görnüşidir.

 

Iýmit derejesi üçin nyşan näme?

“Iýmit howpsuzlygy” materialynyň halkara nyşany, çakyr aýnasy we çeňňek nyşanydyr.Nyşan önümde ulanylýan materialyň iýmit bilen aragatnaşyk üçin howpsuz hasaplanýandygyny görkezýär.Muňa azyk we suw gaplary, gaplaýyş materiallary, nahar önümleri we ş.m. girýär.