Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

Çüýşäni basmak: Dyrnak çalýan aýyryjy, Makiýa Rem aýyryjy, toner we arassalaýjy üçin çüýşäni basyň

Dyrnaklarda ulanylýan metbugat çüýşesi näme?

Ulanmak aňsat, nasosyň ýokarsyna pagta ýassygynyň bir bölegini goýuň we aşak basyň, suwuklyk derrew ýüzüne çykar we padde ýaýradylýar.Giň ulanylyşy: Professional salony ulanmak ýa-da öýde ulanmak üçin ajaýyp dispenser.Arassalaýjy, tonner, dyrnak çalýan, makiýa rem aýyryjy we ş.m. üçin gaplaýyş çüýşesi hökmünde ulanylyp bilner.

 

Plastiki dyrnak Polýak aýyryjy nasos çüýşeleri Alkogol suwuk metbugat nasos dispenseri bilen nasos çüýşeleri

1. kosmetiki gaplamak üçin plastik çüýşe we banka
2. Material: çüýşe hdpe, gapagy PP flip ýokarky gapagy
3. Krem doldurmak, kosmetiki gaplamak, losyon, efir ýagy we ş.m.
4. qualityokary hilli, bäsdeşlik bahasy, Professional hyzmat
5. Dürli şekiller, Dürli model, Salgylar üçin ululyklar we reňkler

带 logo-640

UKPACK-Bir düwme açyk itek nasos çüýşesinden iň ösen dizaýn

Täsin döredijilik

Bu gaplama diňe bir ýokary hilli görnüşe eýe bolman, eýsem özboluşly we döredijilik dizaýnyna hem eýe.Tehnologiýany gözellik bilen birleşdirip, size özboluşly ulanyjy tejribesini getirýäris.Özboluşly patentimiz (bir wagtyň özünde Hytaýda we ABŞ-da oýlap tapyş patentleri üçin ýüz tutduk) çüýşäniň gapagyny aňsatlyk bilen açmaga we dizaýn düwmesine basyp önümi ulanmaga mümkinçilik berýär.

Düwmäniň özi, suwuk akymyny gözegçilikde saklaýan, egri egri basyş plastinka bilen bezeldi.Dyrnaklary has uzyn ýa-da köp işleýänler üçin paket bir eliňi basmak üçin amatly mehanizm ulanyp açylýar.

3 ululykda 150g, 200g we 300g ululykda, bu PET çüýşeleri ajaýyp we döwrebap iki tonly gapak, gapak we düwme bilen dürli reňklerde bolýar.

Daşky gurşawyň durnuklylygy

Daşky gurşawy goramak üçin elmydama jogapkärçilik duýgusy bar.Şonuň üçin bu innowasion kosmetiki gaplama ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanýar, bu size diňe bir gözellikden lezzet almaga däl-de, eýsem planetamyza goşant goşmaga mümkinçilik berýär.Tebigaty söýýän ekolog ýa-da sagdyn durmuşyň gadyryny bilýän yzarlaýjy bolsaňyzam, bu gaplama gymmatlyklaryňyza laýyk bolup biler!

Üýtgeşik bolmak

Şygaryňyz üýtgeşikmi?Şonuň üçin bu innowasion kosmetiki gaplama, elbetde, iň gowy saýlawyňyzdyr!

 

Indi herekete geç!Geliň bilelikde modanyň öň hataryna geçeliň we bu ajaýyp innowasiýa kosmetikasy bilen markaňyza getiren gözelligi we hyjuwy başdan geçireliň