Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

Tebigy önümler pudagy üçin bäş gaplama tendensiýasy

Tebigy önümleri sarp edijiler, bir makalada aýdylmagyna görä, gymmatlyklaryny görkezýän we özüne çekiji we işleýän gaplamany makul bilýärlerBütin iýmitlermagazineurnalyTebigy önümler pudagy üçin paket dizaýnyna täsir edýän iň gowy 5 ugur:

1. Eko-aňly
Sarp edijileriň ekologiýa taýdan arassa önümlere bolan gyzyklanmasy artýar."Berlin Packaging" -iň düşünjeleri we strategiýa geňeşçisi Moira Stein: "Sarp edijiniň islegi, bölek satyjylaryň talaplary we hökümetiň düzgünleri ekologiýa taýdan arassa gaplama çözgütleriniň ösmegine itergi berýär"."Dolduryş we gaýtadan ulanmak modelleriniň, sarp edijiden soňky gaýtadan işlenen we okeana bagly plastmassa, ýeňil agramly, gereksiz gaplama komponentlerini ýok edýän we başga-da köp materiallaryň artýandygyny görýäris."

Şol bir görnüş UKPACK-a degişlidir, soňky ýyllarda gözleg we gözleg toparymyz, PCR, ähli plastmassa, MONO-materialdan başlap, häzirki wagtda biodegrirlenip bilinýän gaplamalara çenli ekologiýa taýdan arassa gaplamalara has köp üns berýär.Her ädim UKPACK-ny has ösen we innowasiýa ugurlaryna alyp barýar.

UKPack-iň global gaýtadan işlenen standart tarapyndan kepillendirilen sarp edijiden soňky materiallary

2. ippingük daşamaga taýýar
Elektron söwda kanalynda önümler adaty bölek satuw arkaly satylýan gaplamalardan üç esse köp işlenip bilner we şonuň üçin berk şertlere we gödek çemeleşmäge çydamly bolmaly diýip, Stein düşündirýär.

3. Ekrana laýyk
Elektron söwda gaplamasynyň özboluşly dizaýny we maddy-tehniki pikirleri bar.“Ibermek we eltip bermekden başga, elektron söwda bukjanyň marka dizaýnynyň roluny üýtgetdi.Grafika diňe tekjede däl-de, eýsem kompýuter monitorynda, planşet ekranynda ýa-da telefonda tapawutlanmalydyr "-diýdi.

4. Şahsylaşdyrylan
Custöriteleşdirilen gaplama adamlara has şahsylaşdyrylan görnüşde baryp biler.“Şahsylaşdyrma gymmatlyk we ýerliklilik goşup biler we sanly çap etmegiň ýokarlanmagy şahsylaşdyrylan gaplamalary has amatly etdi.Sarp edijiler markalaryň önümleri, tejribeleri we mazmuny aýratyn zerurlyklaryna we gyzyklanmalaryna laýyklaşdyrmagyna garaşýarlar "-diýdi.

UKPack gaplamasynyň Zhejiangda ýerleşýän öz zawody bar, galyndylary ösdürmek, dizaýn, önümçilikden öňki nusga, ýörite gaplama (PE sumka, birlik karton we ş.m.) müşderilere bir bitewi önüm hyzmatlaryny berip biler.

5. Ulanyjy üçin dost
Stein: "Sarp edijiler wagt we güýji tygşytlaýan önümleri isleýärler we amatly paket dizaýnynyň peýdalary we häsiýetleri kategoriýa görä tapawutly bolup biler" -diýdi.Şol amatlylyk häsiýetleriniň käbiri aňsat paýlanyşy, ergonomiki şekilleri we ýapylmalary, göterip bolýanlygy we aýratyn bölünen ululyklary öz içine alýar.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

Re Directorissýor: Lukas Ji

Email: info@ukpack.cn