Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

Iki palataly kosmetiki gaplama hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

Kosmetika üçin goşa kamera gaplamasy, kosmetika önümleri üçin ýörite niýetlenen bir gapda iki aýry kamerany öz içine alýan gaplama dizaýnyna degişlidir.Aşakdaky aýratynlyklary we peýdalary hödürleýär:

  1. Önümiň köp gabat gelmegi: Iki kameraly gaplama, bir gapda iki dürli kosmetiki formulany saklamaga we ýaýratmaga mümkinçilik berýär.Mysal üçin, iki dürli kremiň, serumyň, losýonyň ýa-da beýleki gabat gelýän kosmetiki önümleriň kombinasiýasyny saklap biler.
  2. Işjeň maddalary gorap saklamak: Aýry-aýry palatalar biri-birine gabat gelmeýän maddalaryň ýaýramagynyň öňüni alýar.Bu, işjeň maddalaryň bitewiligini we netijeliligini saklamaga kömek edýär, ulanylanda iň amatly öndürijiligini üpjün edýär.
  3. Custöriteleşdirilen garyşyk gatnaşygy: Käbir goşa kameraly kosmetiki gaplama dizaýnlary ulanyjylara ýüz tutulanda iki formulanyň garyşyk gatnaşygyny sazlamaga mümkinçilik berýär.Bu aýratynlyk, aýratyn isleglere ýa-da derini bejermegiň aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän önümleri şahsylaşdyrmaga mümkinçilik berýär.
  4. Kosmos tygşytlylygy we amatlylygy: Iki kameraly gaplama, iki önümi bir gapda saklamagyň amatlylygyny hödürleýär, kosmetika kolleksiýaňyzda ýa-da syýahat sumkasynda ýer tygşytlaýar.Dürli kosmetiki formulalar üçin birnäçe aýratyn gaplary götermek zerurlygyny aradan aýyrýar.
  5. Howasyz dizaýn we has uzak ýaramlylyk möhleti: Iki kameraly kosmetiki paketleriň köpüsi howa, okislenme we hapalanma täsiriniň öňüni almaga kömek edýän howasyz tehnologiýany öz içine alýar.Bu dizaýn önümleriň ýaramlylyk möhletini uzaldýar we wagtyň geçmegi bilen olaryň täzeligini we netijeliligini üpjün edýär.
  6. Takyk paýlamak: Her bir kamera üçin aýratyn paýlaýyş mehanizmleri, her formulanyň islenýän mukdaryny takyk we gözegçilikde paýlamagy üpjün edýär.Bu aýratynlyk isripden gaça durmaga kömek edýär we yzygiderli amaly üpjün edýär.

Kosmetika üçin goşa kamera gaplamasy köpugurlylygy, amatlylygy we özleşdirme opsiýalaryny hödürleýär, köp sanly formulalaryň aýratyn saklanmagyny we gözegçilikde saklanmagyny talap edýän önümler üçin meşhur bolýar.

goşa kamerasyz howa çüýşesi

goşa kamera krem ​​bankasy