Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

Iki ammar tazeligi gorap saklaýan kosmetika gaplamasy çalşylýan dizaýn uçarsyz çüýşe

Howasyz çüýşegoşa bölümi gorap saklamak tehnologiýasy we çalşylýan dizaýny birleşdirýän ýörite kosmetiki gaplama gapudyr.

UKPACKdizaýn ösüş topary aşakdaky aýratynlyklara we funksiýalara eýe bolan önüm öndürýär:

uçarsyz goşa kamera çüýşesi

  • Iki bölümi gorap saklamak tehnologiýasy:Bu dizaýn, kosmetikany iki sany garaşsyz bölüme bölüp, goşa bölümli gurluşy kabul edýär.Bir bölüm köplenç esasy kosmetiki önümleri saklamak üçin ulanylýar, beýleki bölüm önümiň täzeligini we durnuklylygyny saklamak üçin kömekçi ýa-da işjeň maddalary saklamak üçin ulanylýar.Esasy we kömekçi komponentleri izolirlemek bilen, olaryň özara täsiriniň ýa-da netijeliliginiň ýitmeginiň öňüni alyp bilerler we önümiň saklanyş möhletini uzaldyp bilerler.
  • Çalyşyp boljak dizaýn:Iki bölümli täze saklaýan kosmetiki gaplamalary çalşyp bolar.Wakuum çüýşeleri adatça çalşylýan häsiýetlere eýe.Ulanyjylar ammardaky kosmetiki önümleri dürli ulanyş isleglerini kanagatlandyrmak ýa-da täze formulalar bilen çalşyp bilerler.Bu dizaýn has çeýeligi we şahsylaşdyrylan saýlawlary üpjün edýär.
  • Wakuum möhürlemesi:Çalyşýan dizaýn bilen goşa bölüm täze saklaýan kosmetiki gaplama.Wakuum çüýşesi her bölümiň içinde garaşsyz vakuum gurşawynyň emele gelmegini üpjün etmek üçin wakuum möhürleme tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Wakuum möhürlenmegi, okislenmegiň we bakteriýalaryň ösmeginiň öňüni alyp, önümiň hilini we durnuklylygyny saklamaga kömek edýär.
  • Ulanmak üçin amatly:Bu dizaýn, adatça ammaryň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik etmek üçin aýlanmagy ýa-da basmagy ulanýar.Ulanyjylar kosmetiki önümleri zerur bolanda garyşdyrmak ýa-da aýyrmak üçin dürli ammarlary aňsatlyk bilen saýlap we ulanyp bilerler.
  • Netijeli we tygşytly:Iki ammar täze saklaýan kosmetiki gaplamany, ýokary netijelilik we tygşytlylyk aýratynlyklaryna eýe bolan wakuum çüýşäniň dizaýny bilen çalşyp bolar.Ammardaky kosmetika serişdeleri ulanylanda, ulanyjylar diňe şol ammardaky kosmetika serişdelerini tutuş konteýner çalyşmazdan çalyşmaly, şeýlelik bilen serişde galyndylaryny we çykdajylary azaltmaly.

Çalyşyp boljak dizaýn vakuum çüýşeleri bilen bu goşa bölüm täze saklaýan kosmetiki gaplama, amatly, täze we şahsylaşdyrylan ulanyjy tejribesini üpjün edýär.Satyn alanyňyzda we ulananyňyzda ygtybarly hilli önümleri saýlamak we önümiň öndürijiligini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin konteýneriň dogry işlemegi we hyzmat edilmegi boýunça görkezmelere eýermek maslahat berilýär.

 

Önümiň 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Gonkong sergisinden öň işlenip taýýarlanjakdygyna we sergä çykaryljak deslapky fiziki nusgalaryň boljakdygyna garaşýarys.

Önümiň 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Gonkong gözellik sergisinden öň işlenip taýýarlanmagyna we synagdan geçirilmegine garaşýarys we sergide ulanmak üçin deslapky fiziki nusgalar bolar!

微 信 图片 _20230616164540