Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

MATERIALLAR

M

Markalaryň görüşini paketiň sazlaşyklylygy bilen deňleşdirmek, paketiňiz üçin ulanylýan materiallara uly täsir edip biler.Mysal hökmünde plastmassa, PCR, aýna, alýumin we bambukdan ätiýaçlyk paketlerde ulanyp boljak materiallaryň giň toplumyny hödürleýäris we markalaryňyzyň zerurlyklaryna esaslanyp material saýlamak we bezemek boýunça maslahat bermäge we ýol görkezmäge şatdyrys.Haýsy materiallary ulanmalydygyny bilmeýärsiňizmi?In engineeringener hünärmenlerimiz bu ýerde size maslahat berip bilerler.

Materiallar-ikinji
Materiallar_PP

POLYPROPYLENE

PP

Onuň häsiýetleri giň gerimde we PE-den has ýylylyga çydamly.Köplenç ak bolýar, ýöne ajaýyp aragatnaşyk aýdyňlygy bilen aýdyňlaşdyrylan bahalarda hem bolýar.PP ýokary täsir talaplary we uzak möhletli ölçegli durnuklylyk zerurlyklary we ýokary himiki garşylygy bolan önümler üçin ulanylmaga mümkinçilik berýän köp sanly häsiýetde hödürlenýär.PP iň köp öndürilen haryt plastmassasydyr (PE-den soň) we köplenç gaplamakda we belliklemekde ulanylýar.PP PCR HAKYNDA BIZI SORA ..

POLYETHYLENE

PE

PE dünýäde iň köp öndürilen plastmassalardan biridir.LLDPE (çyzykly pes dykyzlykly polietilen), LDPE (pes dykyzlyk), MDPE (orta dykyzlyk) we HDPE (ýokary dykyzlyk) bar.Softumşak we çeýe, gaty we berk, dürli derejeli polietilen paketiňiziň talaplaryna esaslanyp ulanyp boljak köp sanly häsiýet hödürleýär.GARAŞMAK ÜÇIN PCR BARADA SORA.

Materiallar_PE
Materiallar_PET-1

POLYETILEN TEREFTHALATY

PET

PET dünýäde iň köp gaýtadan işlenen material bolup, ajaýyp aýdyňlygy we himiki garşylygy bar.Bu material sanjym galyplary, zarba galyplary, sanjym zarbasynyň galyplary (IBM) we sanjym zarbasynyň galyplary (ISBM) ýaly birnäçe prosesde ulanylyp bilner.GARAŞMAK ÜÇIN PCR BARADA SORA.

KOPOLYMERLER

PETG

Bu materiallar ABS ýa-da PMMA ýaly beýleki amorf materiallar bilen deňeşdirilende ortaça himiki aralykdan ýokary bolan amorf kopolimer termoplastikasydyr.Dürli gaplama görnüşleri üçin ajaýyp fiziki aýratynlyklara eýedir we aýdyňlaşdyrylan PP-den has aýdyňlygy hödürleýär.

Materiallar_PETG-1
Materiallar_PMMA

POLI METHIL METAKRYLAT

PMMA

Akril diýlip hem bilinýän PMMA, köplenç aýna ýeňil ýa-da döwülmäge çydamly alternatiw hökmünde görnüşde ulanylýan aç-açan termoplastikdir.Adatça ýokary aýdyňlygy sebäpli daşky banka ýa-da daşky çüýşe hökmünde ulanylýar.PMMA plastik aýna hökmünde hem bellidir.

“AKRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE”

ABS

ABS üç esasy komponenti sebäpli ýokary ýalpyldawuklygy, täsire garşylygy we gowy galyndy ukybyny getirýän garyndy görnüşli materialdyr.ABS bar bolan köp sanly bezeg işleriniň islendik birinde aňsatlyk bilen bezär.ABS plastmassa güýçli täsir garşylygy, ýylylyga we kislota himiki garşylygy bolan gaýtadan ulanylýar.

Materiallar_ABS
Materiallar_Aluminum

ALUMINUM

A

Alýumin diňe bir islenmeýän daşky gurşaw faktorlaryny ýok etmekde güýçli bolmak bilen çäklenmän, önümlere kaşaň görnüş we duýgy bermek bilen bir hatarda esasy paketiň haýsy görnüşini talap edip bilse-de, çeýe bolýar.

GLAS

G

Aýna, köplenç aç-açan kristal däl amorf gatydyr.Aýna şekillendirilip, bezelip bilner we gaplamak üçin ajaýyp himiki garşylyk we päsgelçilik aýratynlyklaryny hödürleýär.

Materiallar_ Aýna
Materiallar_Bambuk

BAMBOO / WOOD

B

Bambuk we umuman agaç, gaplamada ajaýyp jümle hökmünde ulanylyp bilinjek tebigy we täzelenip bilýän materialdyr.Islegleriňize görä dürli şekilde ýasalyp bilner.

PCR MATERIAL

PCR

PCR, sarp edijiden soňky gaýtadan işlemegiň gysgaldylan sözidir, ol has köp gözlenýär we köplenç düşünilmeýär we beýleki gaýtadan işlemegiň görnüşleri bilen baglanyşykly.PCR hakda has köp öwreniň

Materiallar_PCR