Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

Gäminiň howa giňişligi

A

Howasyz tehnologiýanyň peýda bolmagy, derini bejermek gaplamalarynda bolup geçen iň oňyn we iň öňdebaryjy ösüşdir.Uçarsyz mehanika hakda köp zat bilmeýän bolsaňyz, ýeke dälsiňiz, ýöne bilmeli zadyňyz, önümi paýlamagyň bu çylşyrymly usuly ahyrky ulanyjylara has ýokary, ygtybarly funksiýa hödürlemek bilen, önümiň bitewiligini goraýar we goraýar.

Howasyz, derini ideg etmegiň gaplamasynyň geljegine doly ynanýarys.Şonuň üçin muny dünýädäki islendik adamdan has gowy etmek üçin ep-esli wagt, pul we serişde sarp etdik.Häzirki wagtda uçarmansyz tejribämiz, derini bejermekde iň uly we abraýly markalaryň käbirine ynanýar we uçarmansyz dizaýn mümkinçiliklerimiz giňden meşhurlyk gazandy.

uçarsyz hünärmenlik-01

Howa bukjasy näme?

W

Howasyz paket, basyşsyz ulgam bolup, mehaniki nasosy doldurylan we möhürlenen gap bilen birleşdirýär - doly howasyz - bu önümiň yzygiderli dozasyny howa berk we howa gaýtarmazdan paýlamaga mümkinçilik berýär.Howasyz gaplama ulgamy bilen atmosfera ulgamy ýaly adaty ulgamyň arasyndaky tapawut, adaty ulgam sorlanda önümiň dozasy şol bir mukdarda howa bilen çalşylýar.Bu önümi indiki nasos bilen çykarýan basyşy döredýär.

Howasyz ulgam bilen önümi çykarýan basyş mehaniki taýdan döredilýär we önümiň gabyna hiç hili howa girmeýär.Bu önümi hapalanmakdan goraýar we önümiň umumy ömrüni uzaldýar, esasanam tebigy / organiki ýa-da ýokary çylşyrymly formulalar üçin.Uçarmansyz paketler, suwuklyklar, suwuklyklar, kremler, jeller we pastalar ýaly ähli dokumalar üçin amatlydyr we beýleki gaplama görnüşlerinden birnäçe artykmaçlygy hödürleýär, şol sanda ýyldyzlaryň ewakuasiýa tizligi * 100%, esasy nasoslar, takyk, ölçeg dozasy paýlamak we ýokary önümi gorap saklamak.

* Ewakuasiýa derejesi önümiň ýapyklygyna baglylykda üýtgeýär